Halduskohtumenetluse seadustik

Ava otsing
  1. EESSÕNA
  2. KOMMENTAARIDE AUTORID
  3. LÜHENDID
  4. 1. osa. Põhisätted
   1. 1. peatükk. Halduskohtumenetlus
    1. § 1. Halduskohtumenetlus ja selle normistik
    2. § 2. Halduskohtumenetluse ülesanne ja üldpõhimõtted
   2. 2. peatükk .Kohus
    1. § 3. Haldusasju lahendavad kohtud
    2. § 4. Pädevus
    3. § 5. Halduskohtu volitused
    4. § 6. Haldusakt ja toiming
    5. § 7. Kohtualluvus
    6. § 8. Erandlik kohtualluvus
    7. § 9. Alluvuse muutmatus
    8. § 10. Kohtualluvuse kontrollimine ja määramine
    9. § 11. Kohtukoosseis
    10. § 12. Kohtuametnik
    11. § 13. Taandamine
    12. § 14. Kohtutevaheline abi
   3. 3. peatükk. Halduskohtumenetluse osalised
    1. 1. jagu. Üldsätted menetlusosaliste kohta
     1. § 15. Menetlusosaliste liigid
     2. § 16. Kaebaja
     3. § 17. Vastustaja
     4. § 18. Vastustaja kindlakstegemine
     5. § 19. Poolte paljusus
     6. § 20. Kolmas isik
     7. § 21. Kolmanda isiku kaasamine
     8. § 22. Massmenetlus
     9. § 23. Massmenetlusest teavitamine
     10. § 24. Kaasatud haldusorgan
    2. 2. jagu. Halduskohtumenetluses osalemine
     1. § 25. Teovõime
     2. § 26. Piiratud teovõimega isiku osalemine menetluses
     3. § 27. Menetlusosalise õigused
     4. § 28. Menetlusosalise kohustused
     5. § 29. Üldõigusjärglus
     6. § 30. Eriõigusjärglus eseme võõrandamisel
    3. 3. jagu. Esindus ja nõustamine
     1. § 31. Esindus
     2. § 32. Volitatud esindaja
     3. § 33. Haldusorgani seaduslik esindaja
     4. § 34. Ühine esindaja
     5. § 35. Esindusõiguse kontroll
     6. § 36. Nõustaja
   4. 4. peatükk. Kaebus
    1. § 37. Kaebus
    2. § 38. Kaebuse sisu
    3. § 39. Kaebuse lisad
    4. § 40. Kaebuse esitamine
    5. § 41. Vaidluse ese
    6. § 42. Kaebus kõrvaltingimuse peale
    7. § 43. Korduv kaebus
    8. § 44. Kaebeõigus
    9. § 45. Kaebeõiguse piirangud
    10. § 46. Kaebetähtaeg
    11. § 47. Kohtueelne menetlus
    12. § 48. Kaebuste liitmine ja nõuete eraldamine
    13. § 49. Kaebuse muutmine
  5. 2. osa. Menetluse üldsätted
   1. 5. peatükk. Menetlusosaliste avaldused
    1. § 50. Avalduse mõiste ja õigsus
    2. § 51. Avalduse esitamise aeg
    3. § 52. Avalduse vorm
    4. § 53. Volitatud esindaja, juriidilise isiku ja haldusorgani kaebus ning avaldus
    5. § 54. Kohtule esitatava avalduse sisu
    6. § 55. Avalduse puuduste kõrvaldamine
   2. 6. peatükk. Tõendamine
    1. § 56. Tõendid
    2. § 57. Ametiabi
    3. § 58. Teabe nõudmine
    4. § 59. Tõendamiskoormus
    5. § 60. Tõendamisest vabastamise alused
    6. § 61. Tõendite ja nõude suuruse hindamine
    7. § 62. Tõendite esitamise õigeaegsus ning tõendite asjakohasus ja lubatavus
    8. § 63. Põhistamine
    9. § 64. Menetlusosalise vande all ülekuulamine
    10. § 65. Haldus- ja süüteomenetluses kogutud tõendid
   3. 7. peatükk. Menetlustähtajad
    1. Eelmärkus 7. peatüki juurde
    2. § 66. Menetlustähtaeg ja tähtpäev
    3. § 67. Tähtaja algus ja lõpp
    4. § 68. Menetlustoimingu tegemise aeg
    5. § 69. Tähtaja muutmine
    6. § 70. Menetlustoimingu õigeaegse tegemata jätmise tagajärjed
    7. § 71. Seaduses sätestatud menetlustähtaja ennistamine
   4. 8. peatükk. Menetlusdokumentide kättetoimetamine
    1. § 72. Kättetoimetamise üldsätted
    2. § 73. Elektrooniline kättetoimetamine
    3. § 74. Kättetoimetamine esindajale
    4. § 75. Kättetoimetamine menetlusosalise poolt
    5. § 76. Kättetoimetamine massmenetluses
   5. 9. peatükk. Kohtulikud menetlustoimingud
    1. § 77. Kohtumenetluse avalikkus ja tagamine
    2. § 78. Menetlustoimingu edasilükkamise taotlus
    3. § 79. Menetlusosalise eemaldamine
    4. § 80. Töökeel
    5. § 81. Võõrkeelsed dokumendid
    6. § 82. Tõlgi osalemine menetluses
    7. § 83. Vanne ja allkiri
    8. § 84. Protokollimine ja salvestamine
    9. § 85. Protokolli sisu ja allkirjastamine
    10. § 86. Protokolli parandamine
    11. § 87. Toimik haldusasjas
    12. § 88. Menetlusosalise tutvumine toimikuga
    13. § 89. Menetlusvälise isiku tutvumine toimikuga
    14. § 90. Vastuväide kohtu tegevusele
   6. 10. peatükk. Menetluse peatumine, peatamine ja kiirendamine
    1. § 91. Menetluse peatumise ja peatamise alused ning kord
    2. § 92. Menetluse peatumine füüsilise isiku surma ja juriidilise isiku lõppemise korral
    3. § 93. Menetluse peatamine eestkostja määramise ajaks
    4. § 94. Menetluse peatamine mõjuval põhjusel
    5. § 95. Menetluse peatamine teise menetluse tõttu
    6. § 96. Menetluse peatumise ja peatamise tagajärjed
    7. § 97. Menetluse peatamine poolte ja kolmandate isikute ühisel taotlusel
    8. § 98. Menetluse peatamise määrus ja selle peale edasikaebamine
    9. § 99. Menetluse uuendamine
    10. § 100. Kohtumenetluse kiirendamise taotlus
   7. 11. peatükk. Menetluskulud
    1. § 101. Menetluskulude koosseis ja arvestus
    2. § 102. Asja läbivaatamise kulud
    3. § 103. Kohtuvälised kulud
    4. § 104. Riigilõivu tasumine ja tagastamine
    5. § 105. Asja läbivaatamise kulude ettetasumine
    6. § 106. Tunnistaja-, eksperdi- ja tõlgikulud ning muud tõendamisega seotud kulud
    7. § 107. Kautsjoni tasumine ja tagastamine
    8. § 108. Menetluskulude jaotus
    9. § 109. Menetluskulude väljamõistmine
   8. 12. peatükk. Menetlusabi
    1. § 110. Menetlusabi andmine
    2. § 111. Menetlusabi andmise tingimused
    3. § 112. Füüsilisele isikule menetlusabi andmise piirangud
    4. § 113. Juriidilisele isikule ja pankrotivõlgnikule menetlusabi andmise piirangud
    5. § 114. Menetlusabi taotluse esitamine ja menetlusabi jätkuvus
    6. § 115. Menetlusabi taotluse sisu
    7. § 116. Menetlusabi taotluse lahendamine
    8. § 117. Menetlusabi andmise tühistamine
    9. § 118. Menetlusabi andmine ja menetluskulude jaotus
    10. § 119. Määruskaebus menetlusabi määruse peale
  6. 3. osa. Menetlus halduskohtus
   1. 13. peatükk. Kaebuse menetlusse võtmine ja eelmenetlus
    1. § 120. Toimingud kaebuse menetlusse võtmisel
    2. § 121. Kaebuse tagastamine
    3. § 122. Eelmenetluse toimingud
    4. § 123. Vastus kaebusele
    5. § 124. Kaebetähtaja kontrollimine
    6. § 125. Eelmenetluse lõpp
   2. 14. peatükk. Asja läbivaatamine
    1. 1. jagu. Üldsätted
     1. § 126. Asja läbivaatamise vorm ja tähtaeg
    2. 2. jagu. Kohtuistung
     1. § 127. Kohtuistungi määramine ja kohtuistungile kutsumine
     2. § 128. Kohtuistungi aja muutmine ja asja arutamise edasilükkamine
     3. § 129. Kohtuistungi kord
     4. § 130. Asja arutamise uuendamine
    3. 3. jagu. Kirjalik menetlus
     1. § 131. Kirjaliku menetluse eeldused
     2. § 132. Korraldav määrus
    4. 4. jagu. Lihtmenetlus
     1. § 133. Lihtmenetluse eeldused
     2. § 134. Lihtmenetluse korraldamine
     3. § 135. Ärakuulamine
     4. § 136. Korraldav määrus
    5. 5. jagu. Lepitusmenetlus
     1. § 137. Lepitusmenetluse eeldused
     2. § 138. Lepitusmenetluse korraldamine
     3. § 139. Läbirääkimistele ilmumata jäämine
     4. § 140. Lepitusmenetluse lõpetamine
     5. § 141. Lepitusmenetluse kulud
   3. 15. peatükk. Kohtule vastamata jätmise ja kohtuistungilt puudumise tagajärjed
    1. § 142. Kohtule vastamata jätmine
    2. § 143. Kohtuistungilt puudumine
    3. § 144. Kaebuse läbi vaatamata jätmine
    4. § 145. Kaebuse läbi vaatamata jätmise piirangud
    5. § 146. Menetluse uuendamine ja taastamine
    6. § 147. Uuendamise ja taastamise piirangud
    7. § 148. Taotluse lahendamine
    8. § 149. Menetluses osalemata jätmine ja kohtuistungilt lahkumine
    9. § 150. Mõjuv põhjus
   4. 16. peatükk. Kaebuse läbi vaatamata jätmine ja menetluse lõpetamine
    1. § 151. Kaebuse läbi vaatamata jätmise alused
    2. § 152. Menetluse lõpetamise alused
    3. § 153. Kaebusest loobumine
    4. § 154. Kompromiss
    5. § 155. Kaebuse läbi vaatamata jätmise ja menetluse lõpetamise kord
   5. 17. peatükk. Kohtulahend
    1. 1. jagu. Kohtuotsus
     1. § 156. Kohtuotsus kui sisuline lahend
     2. § 157. Otsuse seaduslikkus ja põhjendatus
     3. § 158. Otsuse tegemisel lahendatavad küsimused
     4. § 159. Õigeksvõtt
     5. § 160. Otsuse sisu
     6. § 161. Otsuse sissejuhatus
     7. § 162. Otsuse resolutsioon
     8. § 163. Otsuse selgitused
     9. § 164. Otsuse kirjeldav osa
     10. § 165. Otsuse põhjendav osa
     11. § 166. Menetlusosaliste andmed
     12. § 167. Otsus rahasumma väljamõistmiseks
     13. § 168. Otsuse täitmise tingimused
     14. § 169. Otsus lihtmenetluses
     15. § 170. Täiendav otsus
     16. § 171. Vaheotsus ja osaotsus
     17. § 172. Taotluste lahendamine
    2. 2. jagu. Otsuse teatavakstegemine ja jõustumine
     1. § 173. Avalik teatavakstegemine
     2. § 174. Otsuse kättetoimetamine
     3. § 175. Otsuse avaldamine
     4. § 176. Otsuse jõustumise aeg
     5. § 177. Otsuse jõustumise tagajärjed
    3. 3. jagu. Määrus
     1. § 178. Määrus
     2. § 179. Määruse teatavakstegemine ja jõustumine
  7. 4. osa. Menetlus ringkonnakohtus
   1. 18. peatükk. Apellatsioonimenetlus
    1. 1. jagu. Apellatsioonikaebuse esitamine
     1. § 180. Apellatsiooni korras edasikaebamise õigus
     2. § 181. Apellatsioonitähtaeg
     3. § 182. Nõuded apellatsioonkaebusele
     4. § 183. Apellatsioonkaebuse muutmine
     5. § 184. Vastuapellatsioonkaebuse esitamine
    2. 2. jagu. Apellatsioonkaebuse menetlemine
     1. § 185. Menetlussätete kohaldamine
     2. § 186. Toimiku väljanõudmine
     3. § 187. Apellatsioonkaebuse menetlusse võtmise otsustamine
     4. § 188. Eelmenetluse toimingud
     5. § 189. Vastus apellatsioonkaebusele
     6. § 190. Apellatsioonkaebuse läbi vaatamata jätmine
     7. § 191. Apellatsioonkaebusest loobumine
     8. § 192. Halduskohtu otsuse tühistamine üksnes apellatsioonkaebuse põhjal
     9. § 193. Istungi ja kirjalikus menetluses tehtava otsuse aja kindlaksmääramine
     10. § 194. Asja arutamine ringkonnakohtu istungil
     11. § 195. Apellandi istungilt puudumise tagajärjed
     12. § 196. Apellatsioonimenetluse uuendamine
    3. 3. jagu. Ringkonnakohtu otsus
     1. § 197. Apellatsioonkaebuse läbivaatamise ulatus
     2. § 198. Apellatsioonimenetluses arvestatavad asjaolud ja tõendid
     3. § 199. Menetlusõiguse normi rikkumise tagajärjed
     4. § 200. Ringkonnakohtu õigused apellatsioonkaebuse lahendamisel
     5. § 201. Ringkonnakohtu otsuse sisu
     6. § 202. Halduskohtu otsuse tühistamise ja asja uueks lahendamiseks saatmise tagajärjed
   2. 19. peatükk. Määruskaebus ringkonnakohtus
    1. § 203. Määruskaebuse esitamine
    2. § 204. Määruskaebuse esitamise kord
    3. § 205. Nõuded määruskaebusele
    4. § 206. Määruskaebuse menetlemine halduskohtus
    5. § 207. Määruskaebuse kontrollimine ringkonnakohtus
    6. § 208. Määruskaebusega vaidlustatud määruse täitmise peatamine ja määruskaebuse tagamine
    7. § 209. Määruskaebusest loobumine
    8. § 210. Määruskaebuse lahendamine
  8. 5. osa. Menetlus Riigikohtus
   1. 20. peatükk. Kassatsioonimenetlus
    1. 1. jagu. Riigikohtusse kaebamine kassatsiooni korras
     1. § 211. Kassatsiooniõigus
     2. § 212. Kassatsioonitähtaeg
     3. § 213. Nõuded kassatsioonkaebusele
     4. § 214. Kassatsioonkaebuse muutmine
     5. § 215. Vastukassatsioonkaebuse esitamine
     6. § 216. Toimiku väljanõudmine
     7. § 217. Kassatsioonkaebuse käiguta jätmine
     8. § 218. Vastus kassatsioonkaebusele
     9. § 219. Kassatsioonkaebuse menetlusse võtmise otsustamine
     10. § 220. Kassatsioonkaebuse läbi vaatamata jätmine
     11. § 221. Kassatsioonkaebusest loobumine
     12. § 222. Kaebusest loobumine ja kompromiss
    2. 2. jagu. Kassatsioonkaebuse läbivaatamine Riigikohtus (§-d 223–228)
     1. § 223. Asja lahendamine kirjalikus menetluses
     2. § 224. Riigikohtu istungi määramine
     3. § 225. Asja läbivaatamine Riigikohtu halduskolleegiumi istungil
     4. § 226. Haldusasja üleandmine halduskolleegiumi kogu koosseisule
     5. § 227. Haldusasja üleandmine Riigikohtu erikogule
     6. § 228. Haldusasja üleandmine Riigikohtu üldkogule
     7. § 229. Kassatsioonkaebuse läbivaatamise ulatus
     8. § 230. Riigikohtu volitused kassatsioonimenetluses
     9. § 231. Riigikohtu otsuse sisu
     10. § 232. Riigikohtu lahendi jõustumine ja avaldamine
     11. § 233. Riigikohtu seisukohtade kohustuslikkus
   2. 21. peatükk. Määruskaebus Riigikohtus
    1. § 234. Kassatsioonimenetluse sätete kohaldamine
    2. § 235. Määruskaebuse esitamise õigus ja tähtaeg
    3. § 236. Nõuded määruskaebusele
    4. § 237. Määruskaebusest loobumine
    5. § 238. Määruskaebuse lahendamine
   3. 22. peatükk. Teistmine
    1. § 239. Kassatsioonimenetluse sätete kohaldamine
    2. § 240. Teistmise alused
    3. § 241. Teistmisavalduse esitamine
    4. § 242. Nõuded teistmisavaldusele
    5. § 243. Teistmisavalduse läbivaatamise ettevalmistamine
    6. § 244. Teistmisavalduse menetlusse võtmise otsustamine
    7. § 245. Teistmisavalduse lahendamine
  9. 6. osa. Erimenetlused
   1. 23. peatükk. Kohtulahendi täitmine
    1. § 246. Kohtulahendi täitmine
    2. § 247. Kohtulahendi viivitamata täitmine
    3. § 248. Jõustunud kohtulahendi täitmata jätmine
   2. 24. peatükk. Esialgne õiguskaitse
    1. § 249. Esialgne õiguskaitse
    2. § 250. Esialgse õiguskaitse taotlus
    3. § 251. Esialgse õiguskaitse abinõud
    4. § 252. Esialgse õiguskaitse taotluse lahendamine
    5. § 253. Esialgse õiguskaitse abinõu asendamine ja esialgse õiguskaitse tühistamine
    6. § 254. Vastutus ja tagasitäitmine
   3. 25. peatükk. Protest
    1. § 255. Protesti nõue
    2. § 256. Protestiõigus
    3. § 257. Protesti esitaja
    4. § 258. Protesti esitamine
    5. § 259. Kohtumenetlus ja kohtuotsus
   4. 26. peatükk. Kaebus eraisiku vastu
    1. § 260. Kaebuse nõue ja kaebeõigus
    2. § 261. Pooled
    3. § 262. Kaebuse esitamine
    4. § 263. Kohtumenetlus ja kohtuotsus
   5. 27. peatükk. Haldustoiminguks loa andmine
    1. § 264. Loa andmise otsustamine
    2. § 265. Määrus
   6. 28. peatükk. Menetlus hankeasjades
    1. Eelmärkus 28. peatüki kohta
    2. § 266. Hankeasja mõiste ja sätete kohaldamine
    3. § 267. Vaidluse ese hankeasjas
    4. § 268. Kaebeõigus hankeasjas
    5. § 269. Menetlusosalised hankeasjas
    6. § 270. Kaebetähtaeg hankeasjas
    7. § 271. Menetlusosaliste avaldused hankeasjas
    8. § 272. Menetlusdokumentide kättetoimetamine hankeasjas
    9. § 273. Menetluse peatumine, peatamine ja kiirendamine hankeasjas
    10. § 274. Kaebuse menetlusse võtmine ja eelmenetlus hankeasjas
    11. § 275. Hankeasja läbivaatamise vorm ja tähtaeg
    12. § 276. Kohtuistung ja ärakuulamine hankeasjas
    13. § 277. Kohtule vastamata jätmise ja kohtuistungilt puudumise tagajärjed hankeasjas
    14. § 278. Edasikaebamise tähtaeg hankeasjas
    15. § 279. Hankeasja menetlus ringkonnakohtus ja Riigikohtus
    16. § 280. Esialgne õiguskaitse hankeasjas
  10. 7. osa. Rakendussätted
   1. 29. peatükk. Halduskohtumenetluse seadustiku rakendamine
    1. § 281. Kohtualluvus
    2. § 282. Menetlusosalised
    3. § 283. Kaebuse lubatavus
    4. § 284. Menetlustähtaeg
    5. § 285. Menetluskulud ja menetlusabi
    6. § 286. Kaebuse käiguta jätmine ja tagastamine
    7. § 287. Kirjalik menetlus
    8. § 288. Kaebuse tagastamine ja läbi vaatamata jätmine
    9. § 289. Menetluse uuendamine
    10. § 290. Protesti ja eraisiku vastu esitatud kaebuse lubatavus
    11. § 291. Mass- ja lihtmenetluse sätete rakendamine
    12. § 292. Halduskohtusse pöördumise õigus keskkonnaasjades
   2. 30. peatükk. Muudatused teistes õigusaktides
    1. § 293 - § 314. [Käesolevast tekstist välja jäetud]
   3. 31. peatükk. Seaduse jõustumine
    1. § 315. Seaduse jõustumine